Postanowienia ogólne

 1. Złożenie zamówienia w firmie BATEKO Sp. z o.o. równoznaczne jest z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem Warunków Sprzedaży oraz Świadczenia Usług BATEKO Sp. z o.o., a także z ich akceptacją.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez przesłanie drogą elektroniczną lub faxem potwierdzenia otrzymanej oferty, zamówienia bądź złożenia zamówienia osobiście w siedzibie firmy BATEKO Sp. z o.o.
 3. Przyjęcie zamówienia przez BATEKO Sp. z o.o. równoznaczne jest z zawarciem przez strony umowy.
 4. BATEKO Sp. z o.o. poinformuje Zamawiającego o kosztach zamówienia przed jego realizacją.
 5. BATEKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia spowodowane nieterminową wpłatą ew. zaliczki, przedpłaty przez Zamawiającego.
 6. Zapłaty, przedpłaty jak i wynagrodzenia z tytułu wykonanej usługi Zamawiający dokonuje osobiście w siedzibie BATEKO Sp. z o.o. bądź na rachunek bankowy
  ING Bank Śląski 88 1050 1344 1000 0023 0164 4973.
 7. BATEKO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo naliczenia dodatkowych opłat, jak również zmiany danych w przyjętym do realizacji zamówieniu.

Oferta cenowa

 1. Oferta cenowa ważna jest 7 dni, od daty wystawienia przez BATEKO Sp. z o.o.
 2. Ceny na ofercie podane zostały za jedną sztukę lub komplet w zależności od oferowanego produktu, usługi.
 3. Podane ceny są cenami netto, nie zawierają podatku VAT.
 4. Ilości magazynowe ważne są w dniu złożenia oferty.

Realizacja zamówienia

 1. BATEKO Sp. z o.o. realizuje zamówienie w ustalonym przez strony terminie, którego bieg rozpoczyna się po dniu, w którym przyjęto zamówienie do realizacji.
 2. Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: asortyment, ilość, oczekiwane miejsce dostawy (nazwa, kod pocztowy i adres Odbiorcy), oraz powinno określać dokładną nazwę Zamawiającego (nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby zamawiającej).
 3. Jeśli adres dostawy różni się od adresu Zamawiającego, konieczne jest podanie go w zamówieniu.
 4. BATEKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe na skutek niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zlecenia usługi oraz dostarczenia nie kompletnego, uszkodzonego, nie nadającego się do podjęcia z nim prac urządzenia.
 5. BATEKO Sp. z o.o. wykonuje zamówienie w terminie ustalonym z Zamawiającym, który należy rozumieć w ten sposób, że:
  a) BATEKO Sp. z o.o. wykonuje usługi w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (Świąt).
  b) BATEKO Sp. z o.o. przystąpi do realizacji zamówienia w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie wpłynięcia zamówienia, w przypadku baterii w pierwszym dniu po dostarczeniu jej do naszego zakładu.
 6. BATEKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki spowodowane przez Zamawiającego lub firmę kurierską.
 7. Ceny transportu podawane na stronach internetowych, w szczególności w sklepie internetowym BATEKO dotyczą wyłącznie przesyłek krajowych. W przypadku wysyłek międzynarodowych klient zobowiązany jest do zorganizowania transportu towaru na swój koszt lub poproszenie o przygotowanie indywidualnej wyceny transportu.

Warunki płatności

 1. Za zamówione towary bądź usługi kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  a) gotówką za pobraniem – przy odbiorze: należność pobiera kurier.
  b) gotówką osobiście – w siedzibie firmy BATEKO Sp. z o.o.
  c) dokonując przedpłaty – przelewem bankowym na konto BATEKO Sp. z o.o.
  d) przelewem bankowym – na termin płatności ustalony między stronami – warunkiem przelewu terminowego jest dostarczenie dokumentów założycielskich firmy tj. (KRS, NIP, REGON).

Postępowanie reklamacyjne

 1. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić stan zamówienia w chwili jego odbioru.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego w obecności dostawcy, pracownika firmy kurierskiej.
 3. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji najpóźniej w terminie 48h od daty sfinalizowania zamówienia.
 4. W przypadku zwrotu lub rezygnacji z zamówionych części, Zamawiającemu potrącone zostanie 20% wartości jednostkowej towaru.
 5. Zwrot oraz reklamację części przyjmowane są tylko w oryginalnym opakowaniu, w którym zostały dostarczone przez BATEKO Sp. z o.o.

Gwarancja

Jeżeli w gwarancji na usługę nie zastrzeżono innego terminu, wynosi ona jeden rok licząc od dnia, w którym nastąpiło wydanie usługi. Natomiast gwarancja na części zamienne wynosi 6 miesięcy od daty wydania przedmiotu sprzedaży.

Ochrona danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednakże konieczne w celu zawarcia umowy handlowej, wystawienia faktury, dostawy zamówienia oraz otrzymania wpłaty. Administratorem danych osobowych jest BATEKO sp. z o.o., który zobowiązuje się przechowywać wszelkie dane swoich klientów w sposób należyty, zgodny z założeniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w celu realizacji zamówień. Wszystkim osobom przysługuje prawo do kontroli, wglądu, poprawy i zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ww. sprzeciw można wyrazić kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (tel. +48 32 234 22 08 lub e-mail: bateko@bateko.pl).

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Zamawiający również posiada ogólne uregulowania dotyczące warunków umów, BATEKO Sp. z o.o. jest z nimi związana tylko wtedy, gdy wyrazi dodatkowo na to zgodę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w osobnym oświadczeniu. Milczenie BATEKO Sp. z o.o. w tym zakresie jednoznaczne jest z odmową wyrażenia zgody na obowiązywanie warunków umów Zamawiającego.
 2. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu, Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje warunki w nim określone.
 4. Akceptacja regulaminu stanowi warunek konieczny dla przyjęcia zamówienia przez BATEKO Sp. z o.o.
 5. Przyjmuje się, że Zamawiający składając zamówienie zapoznał się i zaakceptował powyższy Regulamin.

Regulamin transportu

Postanowienia ogólne

 1. Klient zobowiązuje się do przygotowania swojej baterii do transportu w określonym terminie i określonej godzinie. Jeżeli tego nie dokona, po upływie 30 minut od przyjazdu przewoźnika obciążony zostanie dodatkową opłatą postojową w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę postoju, która naliczana jest u przewoźnika.
 2. Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia swojej baterii w transporcie. W szczególności dotyczy to:
  a) zabezpieczenia baterii przed rozlaniem się elektrolitu,
  b) zabezpieczenia baterii przed upadkiem z palety.
 3. Istnieje możliwość ubezpieczenia przesyłki u przewoźnika. Taką chęć należy zgłosić w dziale obsługi klienta przy składaniu zamówienia.

Wycena transportu

 1. Transportu baterii dokonujemy na paletach typu EURO.
 2. W przypadku nie stosowania palety EURO lub użycia palety przemysłowej o rozmiarach większych niż 120 cm x 80 cm opłata za transport zostanie powiększona o 25%.
 3. Jeżeli waga przesyłki przekracza 50 kg i klient nie posiada palety, zostanie doliczona kwota 35 zł (opłata za brak palety).
 4. Przesyłka o wadze powyżej 1000 kg lub rozmiarze powyżej 120 cm długości, 80 cm szerokości lub 160 cm wysokości wyceniana jest indywidualnie.
 5. Wycena frachtu następuje według faktycznej wagi. Opłata za korektę zaniżonej wagi faktycznej wynosi 15 zł.
 6. W przypadku nie dostarczenia przesyłki, pomimo złożenia zamówienia, zostaną naliczone koszty zgodnie z zamówieniem.
 7. Opłata naliczana jest według wagi rzeczywistej lub przestrzennej, obowiązuje zasada wyższej wagi (1m3 = 333 kg).
 8. Opłata za transport towaru ADR +20% opłaty podstawowej.
 9. Brak możliwości odbioru przesyłki z winy odbiorcy +35% stawki transportowej.
 10. Druga i każda następna próba dostawy z winy odbiorcy +40% stawki transportowej.
 11. Opłata za COD (pobranie) – 1,2% wartości pobrania. Nie mniej niż 20 zł. Maksymalna wartość pobrania 5000 zł.
 12. Cena transportu zależy od wagi przesyłki (ceny netto):

½ palety

a) do 400 kg – 120 zł

paleta 1,2 x 0,8

a) do 400 kg – 140 zł
b) od 400 kg do 800 kg – 160 zł
c) od 800 kg do 1000 kg – 180 zł
d) powyżej 1000 kg – wycena indywidualna

koszt przesyłki paczki DHL do 30 kg – 35 zł netto
dodatkowo w przypadku pobrania: opłata 4zł + 0,4% wartości pobrania

+ inne koszty ujęte w cenniku DHL (nst, opłata paliwowa)

koszt przesyłki InPost do 30 kg – 15 zł netto
dodatkowo w przypadku pobrania: opłata 5zł + 0,4% wartości pobrania

Postanowienia końcowe

Firma BATEKO Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane w transporcie przez przewoźnika, chyba, że umowa pisemna z klientem stanowi inaczej.

BATEKO Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 11
44-207 Rybnik